Podstawa prawna stosowania oczyszczalni ścieków

Podstawę prawną możliwości stosowania oczyszczalni dają przepisy art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. Nr 115/01 poz. 1229 ). Prawo Budowlane Dz.U.80/03 poz. 718 art. 29 ustęp 1 pkt 3), natomiast wymaga właściwemu organowi -urząd gminy-( Prawo Budowlane art. 30 ustęp 1 pkt 1).

Zgodnie z art. 29, ust. 1, pkt 3 Prawa budowlanego, budowa indywidualnego systemu unieszkodliwiania ścieków nie wymaga pozwolenia na budowę, gdy jej dobowa przepustowość nie przekracza 7,5 m3. W myśl Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizacja inwestycji nie wymagającej pozwolenia na budowę, nie wymaga również uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeśli chodzi o przepisy Prawa wodnego, przydomowe urządzenie utylizacji ścieków w ramach zwykłego korzystania z wód nie wymaga uzyskania pozwolenia wodno - prawnego na wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków bytowych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę, pochodzących z gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego (pod warunkiem, że odbywa się to na gruncie stanowiącym naszą własność).

Podstawą stosowania przydomowych urządzeń unieszkodliwiania ścieków jest art. 42, ust. 4 Prawa wodnego, który mówi, że w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować systemy indywidualne lub inne rozwiązania zapewniające ochronę środowiska.

Wyposażenie nieruchomości w przydomowy system unieszkodliwiania ścieków bytowych, spełniający wymagania określone przepisami prawa, stanowi zarazem sposób wykonania przez właścicieli nieruchomości obowiązku zapewnienia utrzymania czystości i porządku, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomowy system utylizacji ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach, przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe.

Jeżeli inwestor nie ma możliwości wpięcia się do sieci kanalizacyjnej to gmina przeznaczając daną działkę pod zabudowę na pobyt ludzi musi wyrazić zgodę na wybudowanie indywidualnego systemu utylizacji ścieków:

RMI z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 r. Rozdział 5 Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych

§ 26. 1. Działka budowlana, przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej.

2. Za równorzędne z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej uznaje się zapewnienie możliwości korzystania z indywidualnych źródeł energii elektrycznej i ciepła, odpowiadających przepisom odrębnym dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony środowiska.

3. W razie braku warunków przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej działka, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, pod warunkiem zapewnienia możliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody, a także zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowego systemu utylizacji ścieków, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3 na dobę. Jeżeli ilość ścieków jest większa od 5 m3, to ich gromadzenie lub unieszkodliwianie wymaga pozytywnej opinii właściwego terenowo inspektora ochrony środowiska.

Priorytetem staje się tu przydomowa oczyszczalnia ścieków, której budowa jest uzasadniona ekonomicznie i ekologicznie.

Aktualności
Dlaczego Sedyment?
więcej
Zasada działania
więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celach dostosowania do potrzeb użytkowników, poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »